Home
Channel

41461 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 ภารกิจและการดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย

41461 กฎหมายปกครอง

23 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 375 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 41461  กฎหมายปกครอง  รายการที่  2  ตอนที่  1  ภารกิจและการดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย