Home
Channel

41461 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 การจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการกระจายอำนาจทางพื้นที่

41461 กฎหมายปกครอง

27 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 364 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 41461  กฎหมายปกครอง  รายการที่  3  ตอนที่  3  การจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการกระจายอำนาจทางพื้นที่