Home
STOU Channel
STOU Channel : ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
ออกอากาศวันที่ 24 พ.ย. 2560, 18:11
24 พฤศจิกายน 2560

รายการต่อไป

  • 24 พ.ย. 2560(18:30-19:00) | ชุดวิชา 55313 ผดุงครรภ์แผนไทย
  • 24 พ.ย. 2560(19:00-19:30) | ชุดรายการ Green Focus
  • 24 พ.ย. 2560(19:30-20:00) | ชุดวิชา 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
  • 24 พ.ย. 2560(20:00-20:30) | ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
  • 24 พ.ย. 2560(20:30-21:00) | รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • 24 พ.ย. 2560(21:00-21:30) | ชุดรายการ Thai Tech
  • 24 พ.ย. 2560(21:30-22:00) | ชุดวิชา 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • 24 พ.ย. 2560(22:00-23:59) | สอนเสริม ชุดวิชา 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

รายการใหม่

รายการยอดนิยม