Home
Channel

41461 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย

41461 กฎหมายปกครอง

11 มีนาคม 2567 | 0:00 | 415 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 41461  รายการที่  4  ตอนที่  3  กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย