STOU Channel
ถ่ายทอดสด 24 ชม.
LIVE
FM Sukhothai
รายการวิทยุเพื่อการศึกษา
LIVE
E-Tutorials
รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษา
LIVE
STOU Live
เลือกระดับปริญญา
"ที่ไหน...ใครก็เรียนได้"

เลือกสื่อตามระดับปริญญา
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก

สาขาวิชา

คลิปใหม่ล่าสุด

สื่อใหม่ล่าสุดจากทุกสาขาวิชา


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

91420 รายการที่ 15 เรื่อง การนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเก...

18 ม.ค. 2565, 07:21 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

91420 รายการที่ 14 เรื่อง การเผยแพร่งานวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษต...

18 ม.ค. 2565, 07:19 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

91420 รายการที่ 13 เรื่อง การวิจัยการตลาดและการผลิตเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา...

18 ม.ค. 2565, 07:13 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

81711 หน่วยที่ 16 ตอนที่ 5 การพัฒนาการเมืองไทย...

17 ม.ค. 2565, 06:06 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

81711 หน่วยที่ 16 ตอนที่ 4 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมไทย...

17 ม.ค. 2565, 06:06 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

81711 หน่วยที่ 16 ตอนที่ 3 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทย...

17 ม.ค. 2565, 06:04 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

81711 หน่วยที่ 16 ตอนที่ 2 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย...

17 ม.ค. 2565, 06:02 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

81711 หน่วยที่ 16 ตอนที่ 1 ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย...

17 ม.ค. 2565, 05:57 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32449 โมดูล 7 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาด...

14 ม.ค. 2565, 07:52 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 5 ความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ และวิธีการศึกษาของศาสตร์ต่า...

14 ม.ค. 2565, 10:27 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 4 การแบ่งสาขาวิชาต่างๆ ในการศึกษาสังคมมนุษย์...

14 ม.ค. 2565, 10:22 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ในการศึกษาสังคมมนุษย์...

14 ม.ค. 2565, 10:18 | 0

คลิปยอดนิยม

คลิปที่มีผู้ชมเยอะที่สุด

Playlist

คลิปที่ถูกรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์