STOU Channel
ถ่ายทอดสด 24 ชม.
LIVE
FM Sukhothai
รายการวิทยุเพื่อการศึกษา
LIVE
E-Tutorials
รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษา
LIVE
STOU Live
เลือกระดับปริญญา
"ที่ไหน...ใครก็เรียนได้"

เลือกสื่อตามระดับปริญญา
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก

สาขาวิชา

คลิปใหม่ล่าสุด

สื่อใหม่ล่าสุดจากทุกสาขาวิชา


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51707 การทบทวนวรรณกรรม

15 มิ.ย. 2564, 06:33 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51707 กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล...

15 มิ.ย. 2564, 06:01 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32736 การวิเคราะห์โครงข่ายงาน

14 มิ.ย. 2564, 14:31 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32736 ตัวแบบแถวคอยและการจำลองระบบงาน...

14 มิ.ย. 2564, 14:21 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32736 การโปรแกรมเชิงเส้น

14 มิ.ย. 2564, 10:40 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32736 ตัวแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบการขนส่ง...

14 มิ.ย. 2564, 10:30 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32736 เทคนิคการพยากรณ์ธุรกิจ

14 มิ.ย. 2564, 09:54 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32736 รายงานการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ จรรยาบรรณ...

14 มิ.ย. 2564, 09:30 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32736 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน...

14 มิ.ย. 2564, 09:31 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32736 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน...

14 มิ.ย. 2564, 09:18 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

15206 หน่วยที่ 10 ภาษาวิทยุกระจายเสียง...

14 มิ.ย. 2564, 08:52 | 0

คลิปยอดนิยม

คลิปที่มีผู้ชมเยอะที่สุด

Playlist

คลิปที่ถูกรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์