Home
Channel

41461 รายการที่ 3 ตอนที่ 4 การจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการกระจายอำนาจตามบริการหรือตามภารกิจฯ

41461 กฎหมายปกครอง
 

27 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 374 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 41461  กฎหมายปกครอง  รายการที่  3  ตอนที่  4  การจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการกระจายอำนาจตามบริการหรือตามภารกิจฯ