Home
Channel

41461 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์กรฝ่ายปกครอง

41461 กฎหมายปกครอง
 

23 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 392 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 41461  กฎหมายปกครอง  รายการที่  3  ตอนที่  1  ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์กรฝ่ายปกครอง