Home
Channel

41461 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 ภารกิจและการดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ

41461 กฎหมายปกครอง
 

23 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 342 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 41461  กฎหมายปกครอง  รายการที่  2  ตอนที่  2  ภารกิจและการดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ