Home
Channel

33204 สื่อสอนเสริม รายการที่ 10 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่ (ป)

25 พฤศจิกายน 2564 | 0:00 | 978 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33204มกฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่  (ป)  สื่อสอนเสริม  รายการที่  10    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้า)