Home
Channel

33204 รายการที่ 14 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่ (ป)

8 ธันวาคม 2564 | 0:00 | 856 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33204  กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่  (ป)    รายการที่  14    การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน