Home
Channel

17902 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพในงานวิจัยเชิงคุณภาพ

17902 การวิจัยนิเทศศาสตร์ขั้นสูง

20 กันยายน 2566 | 0:00 | 273 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17902    การวิจัยนิเทศศาสตร์ขั้นสูง  การตรวจสอบคุณภาพในงานวิจัยเชิงคุณภาพ    ความเที่ยง  (reliability)    ความตรง  (validity)