Home
Channel

17902 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 การเลือกใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

17902 การวิจัยนิเทศศาสตร์ขั้นสูง

20 กันยายน 2566 | 0:00 | 277 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17902    การวิจัยนิเทศศาสตร์ขั้นสูง  การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัยเชิงปริมาณ    สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวฯ