Home
Channel

31414 รายการที่ 11 ตอนที่ 4 สัญญาจ้างก่อสร้าง

31414 โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

9 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 259 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 31414    โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง  รายการที่  11  ตอนที่  4  สัญญาจ้างก่อสร้าง