Home
Channel

31414 รายการที่ 11 ตอนที่ 5 การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

 31414 โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

9 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 405 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 31414  โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง  รายการที่  11  ตอนที่  5  การบริหารสัญญาจ้าง