STOU Media

32414 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 ปัจจัยลักษณะของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตร

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32414 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 ปัจจัยลักษณะของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตร
| View: 189

วิดิโอแนะนำ