สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (E-Learning)

จำนวนสื่อ 997 สื่อ


32748 Module 2 การเตรียมการวิจัย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12277-32748 Module 2 การเตรียมการวิจัย

1 ต.ค. 2563, 08:09 | 1272

32748 Module 1 แนวคิดการวิจัยธุรกิจ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12275-32748 Module 1 แนวคิดการวิจัยธุรกิจ

1 ต.ค. 2563, 07:46 | 1238

32748 ปฐมนิเทศชุดวิชา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12276-32748 ปฐมนิเทศชุดวิชา

1 ต.ค. 2563, 08:08 | 1287

33312 หน่วยที่ 15 การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12203-33312 หน่วยที่ 15 การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน...

9 ก.ย. 2563, 11:33 | 23