STOU Media

33905 หน่วยที่ 8 ทิศทางของการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33905 หน่วยที่ 8 ทิศทางของการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ
| View: 196

วิดิโอแนะนำ