14111 Module 9 : Listening Strategies

Home / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 14111 Module 9 : Listening Strategies
12 มิถุนายน 2563 | 18:14 | 705 | 0 |

14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

แชร์ :

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

14111 บรรยายสรุป Module 2
14111 บรรยายสรุป Module 2

10 มิ.ย. 2563, 22:55 | 984

14111 Study style quiz
14111 Study style quiz

10 มิ.ย. 2563, 23:07 | 609

14111 Module 3 part1 Cooperative Learning
14111 Module 3 part1 Cooperative Learning

10 มิ.ย. 2563, 23:26 | 837

14111 Constructive Criticism part2
14111 Constructive Criticism part2

11 มิ.ย. 2563, 12:48 | 814

14111 บรรยายสรุป Module 4
14111 บรรยายสรุป Module 4

11 มิ.ย. 2563, 13:28 | 413

14111 บรรยายสรุป Module 5
14111 บรรยายสรุป Module 5

11 มิ.ย. 2563, 14:30 | 866

14111 Module 6 Maximizing My Resources
14111 Module 6 Maximizing My Resources

11 มิ.ย. 2563, 14:49 | 835

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:45 | 483

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

12 มิ.ย. 2563, 09:43 | 845

14111 Module 8: Areas for Improvement
14111 Module 8: Areas for Improvement

12 มิ.ย. 2563, 09:55 | 727

14111 Module 9 : Listening Strategies
14111 Module 9 : Listening Strategies

12 มิ.ย. 2563, 10:01 | 706

14111 Module 9 : Exercise
14111 Module 9 : Exercise

12 มิ.ย. 2563, 10:09 | 642

14111 Module 11 : Presenting Information
14111 Module 11 : Presenting Information

12 มิ.ย. 2563, 10:28 | 814

14111 Module 12: Self-study Milestones
14111 Module 12: Self-study Milestones

12 มิ.ย. 2563, 10:33 | 831

14111 Module 13 : Summarizing Information
14111 Module 13 : Summarizing Information

12 มิ.ย. 2563, 10:39 | 870

14111 Module 15: Excel at Taking Tests
14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 870

วิดิโอแนะนำ

13902 โมดูล 1 การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย...

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13902 โมดูล 1 การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย......

27 เม.ย. 2564, 06:20 | 0

13902 โมดูล 2 การวิจัยผสานวิธี

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13902 โมดูล 2 การวิจัยผสานวิธี

27 เม.ย. 2564, 05:24 | 0

13902 ปฐมนิเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13902 ปฐมนิเทศ

27 เม.ย. 2564, 05:15 | 0

13902 โมดูล 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาแบบจำลอง...

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13902 โมดูล 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาแบบจำลอง......

27 เม.ย. 2564, 05:29 | 0

32742 ปฐมนิเทศ,การบัญชีเพื่อการจัดการ และการจัดการการเงิน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32742 ปฐมนิเทศ,การบัญชีเพื่อการจัดการ และการจัดการการเงิน...

26 เม.ย. 2564, 06:59 | 0

13721 โมดูล 10-1แนวโน้มการจัดการสารสนเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13721 โมดูล 10-1แนวโน้มการจัดการสารสนเทศ...

26 เม.ย. 2564, 06:33 | 0

13721 โมดูล 10 แน้วโน้มการจัดการองค์การสารสนเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13721 โมดูล 10 แน้วโน้มการจัดการองค์การสารสนเทศ...

26 เม.ย. 2564, 06:30 | 0

13721 โมดูล 9 การประยุกต์การวิจัยเพื่อการจัดองค์การสารสนเทศและการตัดสินใจ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13721 โมดูล 9 การประยุกต์การวิจัยเพื่อการจัดองค์การสารสนเทศและการตัดสินใจ...

26 เม.ย. 2564, 06:25 | 0