ผลการค้นหา "17710" (11)
การแสดงผล :
  

2564

17710 โมดูล 10 กฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในการปฏิบัติงานปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 10 กฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในการปฏิบัติงานปก...

1 มิ.ย. 2564, 06:22 | 210

17710 โมดูล 9 บูรณาการการรณรงค์สื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 9 บูรณาการการรณรงค์สื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติ...

1 มิ.ย. 2564, 05:59 | 174

17710 โมดูล 8 บูรณาการการสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ การสร้างการมีส่วนร่วมฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 8 บูรณาการการสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ การสร้างการมีส่วนร่วม...

1 มิ.ย. 2564, 05:51 | 151

17710 โมดูล 6 บูรณาการการสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์ ความนิยมและภาพลักษณ์ทางการเมืองฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 6 บูรณาการการสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์ ความนิยมและภาพลักษณ์ทาง...

1 มิ.ย. 2564, 05:42 | 164

17710 โมดูล 4 การบูรณาการการสื่อสารนโยบายสาธารณะและการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 4 การบูรณาการการสื่อสารนโยบายสาธารณะและการประเมินผลองค์กรปกครอง...

1 มิ.ย. 2564, 05:34 | 186

17710 โมดูล 7 บูรณาการการใช้สื่อดนตรีและกิจกรรม สร้างเครือข่ายการสื่อสาร และการสื่อสารฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 7 บูรณาการการใช้สื่อดนตรีและกิจกรรม สร้างเครือข่ายการสื่อสาร แล...

28 พ.ค. 2564, 15:39 | 215

17710 โมดูล 3 บูรณาการการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนางานการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 3 บูรณาการการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนางานการปกครอ...

28 พ.ค. 2564, 10:20 | 204

17710 โมดูล 5 การบูรณาการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง และการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 5 การบูรณาการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง และการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้...

28 พ.ค. 2564, 10:34 | 193

17710 หน่วยที่ 2 การบูรณาการการรณรงค์การสื่อสาร เพื่อการหาเสียงการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 หน่วยที่ 2 การบูรณาการการรณรงค์การสื่อสาร เพื่อการหาเสียงการเลือกตั้ง...

28 พ.ค. 2564, 09:38 | 199

17710 หน่วยที่ 1 แนวคิด หลักการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 หน่วยที่ 1 แนวคิด หลักการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ...

27 พ.ค. 2564, 13:36 | 191

2564

17710 โมดูล 10 กฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในการปฏิบัติงานปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 10 กฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในการปฏิบัติงานปก...

1 มิ.ย. 2564, 06:22 | 210

17710 โมดูล 9 บูรณาการการรณรงค์สื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 9 บูรณาการการรณรงค์สื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติ...

1 มิ.ย. 2564, 05:59 | 174

17710 โมดูล 8 บูรณาการการสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ การสร้างการมีส่วนร่วมฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 8 บูรณาการการสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ การสร้างการมีส่วนร่วม...

1 มิ.ย. 2564, 05:51 | 151

17710 โมดูล 6 บูรณาการการสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์ ความนิยมและภาพลักษณ์ทางการเมืองฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 6 บูรณาการการสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์ ความนิยมและภาพลักษณ์ทาง...

1 มิ.ย. 2564, 05:42 | 164

17710 โมดูล 4 การบูรณาการการสื่อสารนโยบายสาธารณะและการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 4 การบูรณาการการสื่อสารนโยบายสาธารณะและการประเมินผลองค์กรปกครอง...

1 มิ.ย. 2564, 05:34 | 186

17710 โมดูล 7 บูรณาการการใช้สื่อดนตรีและกิจกรรม สร้างเครือข่ายการสื่อสาร และการสื่อสารฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 7 บูรณาการการใช้สื่อดนตรีและกิจกรรม สร้างเครือข่ายการสื่อสาร แล...

28 พ.ค. 2564, 15:39 | 215

17710 โมดูล 3 บูรณาการการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนางานการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 3 บูรณาการการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนางานการปกครอ...

28 พ.ค. 2564, 10:20 | 204

17710 โมดูล 5 การบูรณาการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง และการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 5 การบูรณาการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง และการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้...

28 พ.ค. 2564, 10:34 | 193

17710 หน่วยที่ 2 การบูรณาการการรณรงค์การสื่อสาร เพื่อการหาเสียงการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 หน่วยที่ 2 การบูรณาการการรณรงค์การสื่อสาร เพื่อการหาเสียงการเลือกตั้ง...

28 พ.ค. 2564, 09:38 | 199

17710 หน่วยที่ 1 แนวคิด หลักการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 หน่วยที่ 1 แนวคิด หลักการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ...

27 พ.ค. 2564, 13:36 | 191