STOU Media

17710 โมดูล 4 การบูรณาการการสื่อสารนโยบายสาธารณะและการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Home / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17710 โมดูล 4 การบูรณาการการสื่อสารนโยบายสาธารณะและการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
| View: 374

17710 โมดูล 4 การบูรณาการการสื่อสารนโยบายสาธารณะและการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ