style>.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

33307 หน่วยที่ 14 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตอนที่ 3

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ / 33307 หน่วยที่ 14 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตอนที่ 3
2 ธันวาคม 2564 | 0:00 | 704 | 0 |
แชร์ :

33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ หน่วยที่ 14 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ