Home
Channel

15723 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 การประเมินสถานการณ์และการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

15723 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

18 เมษายน 2567 | 0:00 | 247 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 15723  รายการที่  1  ตอนที่  2  การประเมินสถานการณ์และการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์