Home
Channel

94466 รายการที่ 1 เริ่มต้น... ค้นหาศักยภาพและโอกาสในธุรกิจ

94466 การเริ่มต้นธุรกิจ การตัดสินใจ และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการเกษตร

8 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 231 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94466  การเริ่มต้นธุรกิจ  การตัดสินใจ  และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการเกษตร  รายการที่    1  เริ่มต้น...  ค้นหาศักยภาพและโอกาส 

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง