Home
Channel

40101 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 การใช้ การตีความ และการจุดช่วงของกฏหมาย

40101 ความรู้เบิ้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย

13 กันยายน 2566 | 0:00 | 928 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 40101  ความรู้เบิ้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย  รายการที่  3  ตอนที่  1  การใช้  การตีความ  และการจุดช่วงของกฏหมาย 

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง