Home
Channel

13421 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 ทฤษฎีการจัดการ

13421 การจัดการงานสำนักงาน 

12 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 764 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Keyword : 13421    การจัดการงานสำนักงาน      ทฤษฎีการจัดการยุคคลาสสิก    ทฤษฎีการจัดการยุคนีโอคลาสสิก  ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่