Home
Channel

30212 รายการที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

1 กันยายน 2565 | 0:00 | 1987 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 30212  คณิตศาสตร์  สถิติธุรกิจ  และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ  รายการที่  1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ