Home
Channel

80212 กระบวนการนโยบายสาธารณะ

80212 หลักพื้นฐานการรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

10 มิถุนายน 2565 | 0:00 | 2314 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชารัฐศาสตร์
Keyword : 80212  หลักพื้นฐานการรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  กระบวนการนโยบายสาธารณะ