Home
Channel

33307 หน่วยที่ 3 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ตอนที่ 1 สถานการณ์และแนวทางการป้องกัน

33307 กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติสำหรับนักปกครองท้องที่

16 พฤศจิกายน 2564 | 0:00 | 610 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 33307  กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติสำหรับนักปกครองท้องที่  หน่วยที่  3  เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  ตอนที่  1  สถานการณ์