Home
Channel

33307 หน่วยที่ 2 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้น

33307 กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติสำหรับนักปกครองท้องที่

16 พฤศจิกายน 2564 | 0:00 | 660 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 33307  กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติสำหรับนักปกครองท้องที่  หน่วยที่  2  เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด  ตอนที่  1  ความรู้เบื้องต้น