Home
Channel

61405 เรื่อง ช่องว่างทักษะและการปรับตัวของตลาดแรงงาน

61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

19 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 67 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 61405  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ  เรื่อง  ช่องว่างทักษะและการปรับตัวของตลาดแรงงาน 

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง