Home
Channel

61405 เรื่อง ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล การทุจริต คอร์รัปชันและผลกระทบ

61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

19 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 78 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 61405  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจมเรื่อง  ธรรมาภิบาล  บรรษัทภิบาล  การทุจริต  คอร์รัปชันและผลกระทบ 

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง