STOU Media

32333 โมดูล 10 เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32333 โมดูล 10 เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
| View: 235

วิดิโอแนะนำ