STOU Media

60726 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน และการเชื่อมโยง ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

Home / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60726 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน และการเชื่อมโยง ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
| View: 613

วิดิโอแนะนำ