Home
Channel

สอนเสริม 41463 หน่วยที่ 1 แนวคิด หลักการ และความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง

สอนเสริม 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

15 ธันวาคม 2564 | 0:00 | 491 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : สอนเสริม  41463  องค์ความรู้ด้า      หน่วยที่  1  แนวคิด  หลักการ  และความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง  อาญา  และปกครอง