Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น รายการที่ 1

รายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา 
50301  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น รายการที่ 1   

18 มกราคม 2564 | 18:32 | 164 | 0 |
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 50301  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  รายการที่  1 
Vote
100%
 
 
Update : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
54122 ปฐมนิเทศชุดวิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

54122 ปฐมนิเทศชุดวิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณส...
8 | 100%

31306 โมดูลที่ 11 การจัดการด้านคุณภาพของโครงการก่อสร้าง

31306 โมดูลที่ 11 การจัดการด้านคุณภาพของโครงการก่อสร้า...
2 | 0%

52302 ปฐมนิเทศชุดวิชา

52302 ปฐมนิเทศชุดวิชา


17 | 100%
52306 ปฐมนิเทศชุดวิชา การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข

52306 ปฐมนิเทศชุดวิชา การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข


15 | 100%
50103 โมดูลที่ 2 การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ

50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ


60 | 0%
50103 ปฐมนิเทศชุดวิชา

50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ


45 | 0%
50103 โมดูลที่ 1 รูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ


103 | 100%
50101 หน่วยที่ 5 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตอนที่ 2

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน


22 | 100%
50101 หน่วยที่ 5 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตอนที่ 1

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน


16 | 0%
50101 หน่วยที่ 7 แก๊ส ของเหลว ของแข็ง ตอนที่ 3

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน


13 | 0%