60339 ปฐมนิเทศ

5 ตุลาคม 2560 | 13:05 | 864 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

60339 ปฐมนิเทศ
60339 ปฐมนิเทศ

5 ต.ค. 2560, 14:17 | 865

วิดิโอแนะนำ

32735 การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32735 การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์...

21 มิ.ย. 2564, 06:32 | 0

32735 การจัดการบำรุงรักษา ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32735 การจัดการบำรุงรักษา ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม...

21 มิ.ย. 2564, 05:57 | 0

32735 การจัดการซัพพลายเชน  และการจัดการสินค้าคงคลัง

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32735 การจัดการซัพพลายเชน และการจัดการสินค้าคงคลัง...

21 มิ.ย. 2564, 05:52 | 0

32735 การวางแผนการผลิตรวม การจัดลำดับงาน และการจัดการคุณภาพ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32735 การวางแผนการผลิตรวม การจัดลำดับงาน และการจัดการคุณภาพ...

21 มิ.ย. 2564, 05:42 | 0

32735 ทำเลที่ตั้ง และการวางผังสถานประกอบการ การออกแบบและการวัดงาน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32735 ทำเลที่ตั้ง และการวางผังสถานประกอบการ การออกแบบและการวัดงาน...

21 มิ.ย. 2564, 05:36 | 0

32735 ระบบการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกำลังผลิต

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32735 ระบบการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกำลังผลิต...

21 มิ.ย. 2564, 05:33 | 0

32735 การแรงงานสัมพันธ์  และการบริหารความก้าวหน้าในงาน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32735 การแรงงานสัมพันธ์ และการบริหารความก้าวหน้าในงาน...

21 มิ.ย. 2564, 05:22 | 0

32735 การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32735 การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน...

21 มิ.ย. 2564, 05:13 | 0