14215 Module 9 (Part 1) : Cohesive Ties/Devices

Home / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 14215 Module 9 (Part 1) : Cohesive Ties/Devices
8 พฤศจิกายน 2561 | 23:57 | 655 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

14111 กิจกรรม Module 9-04
14111 กิจกรรม Module 9-04

21 พ.ค. 2563, 10:55 | 402

14111 กิจกรรม Module 9-04 opt
14111 กิจกรรม Module 9-04 opt

21 พ.ค. 2563, 10:56 | 425

14423 Module 4: Let’s Speak 07 Activity 6

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 4: Let’s Speak 07 Activity 6

10 มิ.ย. 2563, 16:22 | 21

14111 บรรยายสรุป Module 4
14111 บรรยายสรุป Module 4

11 มิ.ย. 2563, 14:36 | 797

14111 Module 6 Maximizing
14111 Module 6 Maximizing

11 มิ.ย. 2563, 15:02 | 514

14111 How to Criticize Constructively (part3)
14111 How to Criticize Constructively (part3)

11 มิ.ย. 2563, 15:15 | 510

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:52 | 464

14423 Module 3: Listening in Context 19 Activity 5-5

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 3: Listening in Context 19 Activity 5-5

11 มิ.ย. 2563, 12:12 | 9

14215 Module 8: Pragmatics
14215 Module 8: Pragmatics

8 พ.ย. 2561, 17:53 | 866

วิดิโอแนะนำ

13902 โมดูล 1 การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย...

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13902 โมดูล 1 การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย......

27 เม.ย. 2564, 06:20 | 0

13902 โมดูล 2 การวิจัยผสานวิธี

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13902 โมดูล 2 การวิจัยผสานวิธี

27 เม.ย. 2564, 05:24 | 0

13902 ปฐมนิเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13902 ปฐมนิเทศ

27 เม.ย. 2564, 05:15 | 0

13902 โมดูล 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาแบบจำลอง...

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13902 โมดูล 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาแบบจำลอง......

27 เม.ย. 2564, 05:29 | 0

32742 ปฐมนิเทศ,การบัญชีเพื่อการจัดการ และการจัดการการเงิน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32742 ปฐมนิเทศ,การบัญชีเพื่อการจัดการ และการจัดการการเงิน...

26 เม.ย. 2564, 06:59 | 0

13721 โมดูล 10-1แนวโน้มการจัดการสารสนเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13721 โมดูล 10-1แนวโน้มการจัดการสารสนเทศ...

26 เม.ย. 2564, 06:33 | 0

13721 โมดูล 10 แน้วโน้มการจัดการองค์การสารสนเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13721 โมดูล 10 แน้วโน้มการจัดการองค์การสารสนเทศ...

26 เม.ย. 2564, 06:30 | 0

13721 โมดูล 9 การประยุกต์การวิจัยเพื่อการจัดองค์การสารสนเทศและการตัดสินใจ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13721 โมดูล 9 การประยุกต์การวิจัยเพื่อการจัดองค์การสารสนเทศและการตัดสินใจ...

26 เม.ย. 2564, 06:25 | 0