95709 โมดูล 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเกษตร

Home / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 95709 โมดูล 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเกษตร
15 กันยายน 2559 | 30:12 | 27395 | 0 |
95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ

◣ มสธ.◢ 91723 โมดูล 10 การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 91723 โมดูล 10 การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย เพื่...

3 มี.ค. 2564, 04:46 | 0

◣ มสธ.◢ 91723 โมดูล 9 การวิจัยแบบผสมผสาน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 91723 โมดูล 9 การวิจัยแบบผสมผสาน...

3 มี.ค. 2564, 04:30 | 0

◣ มสธ.◢ 91723 โมดูล 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 91723 โมดูล 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ...

3 มี.ค. 2564, 04:16 | 0

◣ มสธ.◢ 91723 โมดูล 7 หน่วยที่ 13 การวิจัยเชิงประเมินในการส่งเสริมและพัฒนาการเกตร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 91723 โมดูล 7 หน่วยที่ 13 การวิจัยเชิงประเมินใน...

3 มี.ค. 2564, 04:07 | 0

◣ มสธ.◢ 91723 โมดูล 7 หน่วยที่ 10 การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 91723 โมดูล 7 หน่วยที่ 10 การวิจัยเชิงปริมาณในก...

3 มี.ค. 2564, 03:55 | 0

◣ มสธ.◢ 91723 โมดูล 6 สถิติเพื่อการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 91723 โมดูล 6 สถิติเพื่อการวิจัยทางส่งเสริมและพ...

3 มี.ค. 2564, 03:40 | 0

◣ มสธ.◢ 91723 โมดูล 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลการวิจัย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 91723 โมดูล 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อ...

3 มี.ค. 2564, 03:24 | 0

◣ มสธ.◢ 91723 โมดูล 4 หน่วยที่ 6 การสร้างเครื่องมือวัดและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางส่งเสริมฯ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 91723 โมดูล 4 หน่วยที่ 6 การสร้างเครื่องมือวัดแ...

3 มี.ค. 2564, 03:07 | 0