90307 ภูมิศาสตร์เกษตร รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา 90307 การผลิตพืช

Home / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 90307 ภูมิศาสตร์เกษตร รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา 90307 การผลิตพืช
12 พฤศจิกายน 2561 | 24:41 | 1974 | 0 |

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ หมายถึงดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารอันดับต้นของโลก อุดมไปด้วยพืช ผัก และผลไม้นานาชนิด ๆ ที่มีให้รับประทานตลอดทั้งปี โดยการผลิตพืชให้ประสบความสำเร็จและเกิดความยั่งยืน ต้องคำนึงถึง 1) ภูมิศาสตร์ทางการเกษตร 2) ระดับภูมิอากาศ 3) ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช 4) ระบบการปลูกพืช 5) ระบบนิเวศทางการเกษตร และ 6) การเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ที่ดินส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) เนื้อที่ป่าไม้ 102.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 32 2) เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 149.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.5 และ 3) เนื้อที่นอกภาคการเกษตร 69.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.5 ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ  หรือ agro - economic zone ซึ่งหมายถึง การกำหนดการผลิตทางการเกษตรออกเป็นกลุ่ม 
โดยใช้ เกณฑ์แบ่งเขต จากสภาพภูมิศาสตร์ สภาพพื้นที่ ชนิดของดิน นํ้าฝน อุณหภูมิ พืชเศรษฐกิจ ประเภทของฟาร์ม และรายได้หลักของเกษตรกร

แชร์ :

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ

95727 โมดูล 8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานด้านการป่าไม้

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

95727 โมดูล 8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานด้านการป่าไม้...

18 ส.ค. 2563, 15:56 | 23

91724 - สอนเสริม DVD 2-2
91724 - สอนเสริม DVD 2-2

25 เม.ย. 2562, 18:16 | 1279

91724 - สอนเสริม DVD 1-2
91724 - สอนเสริม DVD 1-2

25 เม.ย. 2562, 17:41 | 1208

91724 - สอนเสริม DVD 1-1
91724 - สอนเสริม DVD 1-1

25 เม.ย. 2562, 16:50 | 1207