STOU Media

41217 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน : ดุลยภาพระหว่าง “ประโยชน์สาธารณะ” กับ “สิทธิเสรีภาพของประชาชน”

Home / สาขาวิชานิติศาสตร์ / 41217 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน : ดุลยภาพระหว่าง “ประโยชน์สาธารณะ” กับ “สิทธิเสรีภาพของประชาชน”
| View: 1468

วิดิโอแนะนำ