54129 ปฐมนิเทศชุดวิชา

Home / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 54129 ปฐมนิเทศชุดวิชา
11 กรกฎาคม 2564 | 0:00 | 697 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

54129 โมดูลที่ 7 ไฟฟ้าและ วงจรไฟฟ้า

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

54129 โมดูลที่ 7 ไฟฟ้าและ วงจรไฟฟ้า...

11 ก.ค. 2564, 06:31 | 0

54129 โมดูลที่ 8 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมีและ พื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

54129 โมดูลที่ 8 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมีและ พื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการ...

11 ก.ค. 2564, 06:36 | 0

54129 Module 9 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

54129 Module 9 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

11 ก.ค. 2564, 06:42 | 0

54129 Module 1 แบบพื้นฐานทางวิศวกรรม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

54129 Module 1 แบบพื้นฐานทางวิศวกรรม...

11 ก.ค. 2564, 13:17 | 0

54129 Module 2 วิศวกรรมโครงสร้างและ วัสดุในงานอาคาร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

54129 Module 2 วิศวกรรมโครงสร้างและ วัสดุในงานอาคาร...

11 ก.ค. 2564, 13:23 | 0

54129 Module 3 อนุภาคในบรรยากาศ กลศาสตร์ของไหล ก๊าซและไอ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

54129 Module 3 อนุภาคในบรรยากาศ กลศาสตร์ของไหล ก๊าซและไอ...

11 ก.ค. 2564, 13:29 | 0

54129 Module 4 แสง เสียงและ ความสั่นสะเทือน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

54129 Module 4 แสง เสียงและ ความสั่นสะเทือน...

11 ก.ค. 2564, 13:35 | 0

54129 Module 5 ความร้อนและ ความดัน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

54129 Module 5 ความร้อนและ ความดัน

11 ก.ค. 2564, 13:45 | 0

54129 Module 6 ระบบท่อ ปั๊ม เครื่องอัดอากาศและเครื่องระบายอากาศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

54129 Module 6 ระบบท่อ ปั๊ม เครื่องอัดอากาศและเครื่องระบายอากาศ...

11 ก.ค. 2564, 13:53 | 0

วิดิโอแนะนำ

52902 ปฐมนิเทศชุดวิชา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52902 ปฐมนิเทศชุดวิชา

10 ม.ค. 2565, 09:35 | 0

52902 โมดูล 3 ตอนที่ 3 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52902 โมดูล 3 ตอนที่ 3 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม...

10 ม.ค. 2565, 10:04 | 0

52902 โมดูล 3 ตอนที่ 4 การดำเนินงานของประเทศไทยกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52902 โมดูล 3 ตอนที่ 4 การดำเนินงานของประเทศไทยกับการจัดการสิ่งแวดล้อม...

10 ม.ค. 2565, 10:05 | 0

52902 โมดูล 3 ตอนที่ 2 แนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52902 โมดูล 3 ตอนที่ 2 แนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม...

10 ม.ค. 2565, 10:01 | 0

52902 โมดูล 3 ตอนที่ 1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับงานสาธารณสุข

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52902 โมดูล 3 ตอนที่ 1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับงานสาธารณสุข...

10 ม.ค. 2565, 09:57 | 0

52902 โมดูล 2 ตอนที่ 3 การควบคุมงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52902 โมดูล 2 ตอนที่ 3 การควบคุมงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย...

10 ม.ค. 2565, 09:54 | 0

52902 โมดูล 2 ตอนที่ 2 องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52902 โมดูล 2 ตอนที่ 2 องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย...

10 ม.ค. 2565, 09:51 | 0

52902 โมดูล 2 ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52902 โมดูล 2 ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย...

10 ม.ค. 2565, 09:48 | 0