STOU Media

60410 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 ข้อกำหนด คุณสมบัติของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย และวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอ

Home / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 ข้อกำหนด คุณสมบัติของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย และวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอ
| View: 736

วิดิโอแนะนำ