14423 Module 6: Professional Interpretation ประเภทของการล่าม (part2)

Home / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 14423 Module 6: Professional Interpretation ประเภทของการล่าม (part2)
10 มิถุนายน 2563 | 7:46 | 371 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

14423 ปฐมนิเทศชุดวิชา 1.Introduction

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 ปฐมนิเทศชุดวิชา 1.Introduction

9 มิ.ย. 2563, 22:32 | 266

14423 ปฐมนิเทศชุดวิชา 2.Course outline

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 ปฐมนิเทศชุดวิชา 2.Course outline

9 มิ.ย. 2563, 22:36 | 154

14423 ปฐมนิเทศชุดวิชา 4.Course evaluatio

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 ปฐมนิเทศชุดวิชา 4.Course evaluatio

9 มิ.ย. 2563, 22:42 | 140

14423 ปฐมนิเทศชุดวิชา 5.Tips

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 ปฐมนิเทศชุดวิชา 5.Tips

9 มิ.ย. 2563, 22:44 | 99

14423 ปฐมนิเทศชุดวิชา 3.Course activities

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 ปฐมนิเทศชุดวิชา 3.Course activities

9 มิ.ย. 2563, 22:39 | 171

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 02Activity5A

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 02Activity5A

9 มิ.ย. 2563, 23:21 | 163

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 03Activity5B

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 03Activity5B

9 มิ.ย. 2563, 23:27 | 46

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 04Activity6A

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 04Activity6A

9 มิ.ย. 2563, 23:29 | 52

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 05Activity6B

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 05Activity6B

9 มิ.ย. 2563, 23:34 | 34

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 06Activity6B2-1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 06Activity6B2-1

9 มิ.ย. 2563, 23:51 | 33

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 07Activity6B2-2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 07Activity6B2-2

9 มิ.ย. 2563, 23:52 | 33

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 09Activity6D

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 09Activity6D

9 มิ.ย. 2563, 23:57 | 24

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 08Activity6C

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 08Activity6C

9 มิ.ย. 2563, 23:54 | 32

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 010.Activity6E

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 010.Activity6E

9 มิ.ย. 2563, 23:59 | 27

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 11Activity7A

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 11Activity7A

10 มิ.ย. 2563, 00:01 | 24

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 12Activity7B

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 12Activity7B

10 มิ.ย. 2563, 00:03 | 21

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 13Activity8

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 13Activity8

10 มิ.ย. 2563, 00:12 | 20

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 14Activity9-1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 14Activity9-1

10 มิ.ย. 2563, 10:08 | 25

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 15Activity9-2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 15Activity9-2

10 มิ.ย. 2563, 10:20 | 24

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 16Activity9-3

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 16Activity9-3

10 มิ.ย. 2563, 10:21 | 26

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 17Activity9-4

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 17Activity9-4

10 มิ.ย. 2563, 10:23 | 21

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 18Activity9-5

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 18Activity9-5

10 มิ.ย. 2563, 10:25 | 22

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 21Activity11

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 21Activity11

10 มิ.ย. 2563, 10:30 | 28

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 20Activity10

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 20Activity10

10 มิ.ย. 2563, 10:28 | 29

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 19Activity9-6

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 19Activity9-6

10 มิ.ย. 2563, 10:26 | 20

14423 Module 5: Public Speaking

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 5: Public Speaking

10 มิ.ย. 2563, 12:17 | 11

14423 Module 6: Professional Interpretation ประเภทของการล่าม (part1)

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 6: Professional Interpretation ประเภทของการล่าม (part1)...

10 มิ.ย. 2563, 12:24 | 25

14423 Module 6: Professional Interpretation  หลักการทำงานล่ามประเภทต่างๆ(1)

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 6: Professional Interpretation หลักการทำงานล่ามประเภทต่างๆ(1)...

10 มิ.ย. 2563, 12:34 | 22

14423 Module 4: Let’s Speak 05 Activity 4
14423 Module 4: Let’s Speak 05 Activity 4

10 มิ.ย. 2563, 16:36 | 299

14423 Module 4: Let’s Speak 12 Activity 16
14423 Module 4: Let’s Speak 12 Activity 16

10 มิ.ย. 2563, 16:28 | 298

14423 Module 4: Let’s Speak 11 Activity 12
14423 Module 4: Let’s Speak 11 Activity 12

10 มิ.ย. 2563, 16:27 | 290

14423 Module 4: Let’s Speak 10 Activity 10
14423 Module 4: Let’s Speak 10 Activity 10

10 มิ.ย. 2563, 16:26 | 316

14423 Module 4: Let’s Speak 09 Activity 8

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 4: Let’s Speak 09 Activity 8

10 มิ.ย. 2563, 16:24 | 30

14423 Module 4: Let’s Speak 08 Activity 7
14423 Module 4: Let’s Speak 08 Activity 7

10 มิ.ย. 2563, 16:23 | 300

14423 Module 4: Let’s Speak 06 Activity

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 4: Let’s Speak 06 Activity

10 มิ.ย. 2563, 16:21 | 3

14423 Module 4: Let’s Speak 03 Activity 3
14423 Module 4: Let’s Speak 03 Activity 3

10 มิ.ย. 2563, 16:18 | 280

14423 Module 4: Let’s Speak  01 Activity 1
14423 Module 4: Let’s Speak 01 Activity 1

10 มิ.ย. 2563, 16:13 | 340

14423 Module 4: Let’s Speak  01 Activity 2
14423 Module 4: Let’s Speak 01 Activity 2

10 มิ.ย. 2563, 16:17 | 298

14423 Module 3: Listening in Context  13 Activity 3 Speaker 5

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 3: Listening in Context 13 Activity 3 Speaker 5

11 มิ.ย. 2563, 12:03 | 16

14213 Module 11 บรรยายสรุปโมดูลที่ 11

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14213 Module 11 บรรยายสรุปโมดูลที่ 11

11 มิ.ย. 2563, 19:25 | 133

14423 Module 3: Listening in Context 38 Activity 11 News Report 7 Economy

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 3: Listening in Context 38 Activity 11 News Report 7 Economy

11 มิ.ย. 2563, 19:04 | 12

14423 Module 3: Listening in Context 24 Activity 7-4

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 3: Listening in Context 24 Activity 7-4

11 มิ.ย. 2563, 18:36 | 12

วิดิโอแนะนำ

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 5 ความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ และวิธีการศึกษาของศาสตร์ต่างๆ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 5 ความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ และวิธีการศึกษาของศาสตร์ต่า...

14 ม.ค. 2565, 10:27 | 0

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 4 การแบ่งสาขาวิชาต่างๆ ในการศึกษาสังคมมนุษย์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 4 การแบ่งสาขาวิชาต่างๆ ในการศึกษาสังคมมนุษย์...

14 ม.ค. 2565, 10:22 | 0

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 2 ประวัติความเป็นมาของการศึกษาสังคมมนุษย์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 2 ประวัติความเป็นมาของการศึกษาสังคมมนุษย์...

14 ม.ค. 2565, 10:12 | 0

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญและคุณค่าในการศึกษาสังคมมนุษย์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญและคุณค่าในการศึกษาสังคมมนุษย์...

14 ม.ค. 2565, 10:01 | 0

10121 เรื่องที่ 11.2.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงศตวรรษที่ 18 - 19

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10121 เรื่องที่ 11.2.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงศตวรรษที่ ...

14 ม.ค. 2565, 07:46 | 0

10121 เรื่องที่ 11.3.1 ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมแบบใหม่

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10121 เรื่องที่ 11.3.1 ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมแบบใหม่...

14 ม.ค. 2565, 07:52 | 0

10121 เรื่องที่ 11.2.3 อาณานิคมในทวีปต่าง ๆ ระหว่างคริสตืศตวรรษที่ 18 - 19

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10121 เรื่องที่ 11.2.3 อาณานิคมในทวีปต่าง ๆ ระหว่างคริสตืศตวรรษที่ 18 - 19...

14 ม.ค. 2565, 07:50 | 0

10121 เรื่องที่ 11.2.2 ชาติมหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10121 เรื่องที่ 11.2.2 ชาติมหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18...

14 ม.ค. 2565, 07:48 | 0