STOU Media

31414 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 การเจรจาต่อรองในงานก่อสร้าง

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 31414 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 การเจรจาต่อรองในงานก่อสร้าง
| View: 544

 31414 โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ