STOU Media

71311 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การลดอุณหภูมิของอาหารในระหว่างการแช่เย็นและการแช่เยือกแข็ง

Home / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การลดอุณหภูมิของอาหารในระหว่างการแช่เย็นและการแช่เยือกแข็ง
| View: 772

วิดิโอแนะนำ