STOU Media

17719 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤตทางการเมืองฯ

Home / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17719 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤตทางการเมืองฯ
| View: 350

17719 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
 

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ