STOU Media

25711 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบการรู้คิดโดยใช้สติเป็นฐาน

Home / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ / 25711 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบการรู้คิดโดยใช้สติเป็นฐาน
| View: 460

วิดิโอแนะนำ