STOU Media

71311 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 วิธีการแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน:การใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์

Home / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 วิธีการแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน:การใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์
| View: 943

วิดิโอแนะนำ