STOU Media

10103 โมดูล 13 ตอนที่ 4 ลักษณะของนักเจรจาต่อรอง และกระบวนการเจรจาต่อรอง

Home / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 10103 โมดูล 13 ตอนที่ 4 ลักษณะของนักเจรจาต่อรอง และกระบวนการเจรจาต่อรอง
| View: 335

วิดิโอแนะนำ