ผลการค้นหา "71101" (18)
การแสดงผล :
  

2564

71101 หน่วยที่ 15 การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในงานอาหารและโภชนากร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 15 การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในงานอาหารและโภชนากร...

20 พ.ค. 2564, 10:54 | 1

71101 หน่วยที่ 14 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 14 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์...

20 พ.ค. 2564, 10:52 | 1

71101 หน่วยที่ 13 ความร้อน คลื่น แสง เสียง ตอนที่ 3

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 13 ความร้อน คลื่น แสง เสียง ตอนที่ 3...

20 พ.ค. 2564, 10:49 | 1

71101 หน่วยที่ 13 ความร้อน คลื่น แสง เสียง ตอนที่ 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 13 ความร้อน คลื่น แสง เสียง ตอนที่ 2...

20 พ.ค. 2564, 10:45 | 1

71101 หน่วยที่ 13 ความร้อน คลื่น แสง เสียง ตอนที่ 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 13 ความร้อน คลื่น แสง เสียง ตอนที่ 1...

20 พ.ค. 2564, 10:42 | 2

71101 หน่วยที่ 12 พลังงาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 12 พลังงาน

20 พ.ค. 2564, 10:33 | 3

71101 หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีชีวภาดและพันธุวิศวกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีชีวภาดและพันธุวิศวกรรม...

20 พ.ค. 2564, 10:29 | 1

71101 หน่วยที่ 10 สารพันธุกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 10 สารพันธุกรรม

20 พ.ค. 2564, 10:26 | 1

71101 หน่วยที่ 9 จุลชีววิทยาเบื้องต้น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 9 จุลชีววิทยาเบื้องต้น...

20 พ.ค. 2564, 10:22 | 4

71101 หน่วยที่ 8 พิษวิทยาและภูมิแพ้อาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 8 พิษวิทยาและภูมิแพ้อาหาร...

20 พ.ค. 2564, 10:19 | 8

71101 หน่วยที่ 7 ระบบการทำงานภายในร่างกายของมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 7 ระบบการทำงานภายในร่างกายของมนุษย์...

20 พ.ค. 2564, 10:15 | 9

71101 หน่วยที่ 6 เซลล์ หน่วยของชีวิต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 6 เซลล์ หน่วยของชีวิต...

20 พ.ค. 2564, 10:10 | 18

71101 หน่วยที่ 5 เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 5 เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล...

20 พ.ค. 2564, 10:08 | 12

71101 หน่วยที่ 4 เคมีของสารชีวโมเลกุล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 4 เคมีของสารชีวโมเลกุล...

20 พ.ค. 2564, 10:04 | 4

71101 หน่วยที่ 3 สารประกอบคาร์บอน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 3 สารประกอบคาร์บอน...

20 พ.ค. 2564, 10:00 | 8

71101 หน่วยที่ 2 สสารและปฏิกิริยาเคมี

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 2 สสารและปฏิกิริยาเคมี...

20 พ.ค. 2564, 09:55 | 4

71101 หน่วยที่ 1 เคมีของธาตุและสารประกอบ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 1 เคมีของธาตุและสารประกอบ...

20 พ.ค. 2564, 09:26 | 14

71101 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 ปฐมนิเทศชุดวิชา

20 พ.ค. 2564, 09:21 | 4

2564

71101 หน่วยที่ 15 การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในงานอาหารและโภชนากร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 15 การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในงานอาหารและโภชนากร...

20 พ.ค. 2564, 10:54 | 1

71101 หน่วยที่ 14 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 14 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์...

20 พ.ค. 2564, 10:52 | 1

71101 หน่วยที่ 13 ความร้อน คลื่น แสง เสียง ตอนที่ 3

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 13 ความร้อน คลื่น แสง เสียง ตอนที่ 3...

20 พ.ค. 2564, 10:49 | 1

71101 หน่วยที่ 13 ความร้อน คลื่น แสง เสียง ตอนที่ 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 13 ความร้อน คลื่น แสง เสียง ตอนที่ 2...

20 พ.ค. 2564, 10:45 | 1

71101 หน่วยที่ 13 ความร้อน คลื่น แสง เสียง ตอนที่ 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 13 ความร้อน คลื่น แสง เสียง ตอนที่ 1...

20 พ.ค. 2564, 10:42 | 2

71101 หน่วยที่ 12 พลังงาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 12 พลังงาน

20 พ.ค. 2564, 10:33 | 3

71101 หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีชีวภาดและพันธุวิศวกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีชีวภาดและพันธุวิศวกรรม...

20 พ.ค. 2564, 10:29 | 1

71101 หน่วยที่ 10 สารพันธุกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 10 สารพันธุกรรม

20 พ.ค. 2564, 10:26 | 1

71101 หน่วยที่ 9 จุลชีววิทยาเบื้องต้น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 9 จุลชีววิทยาเบื้องต้น...

20 พ.ค. 2564, 10:22 | 4

71101 หน่วยที่ 8 พิษวิทยาและภูมิแพ้อาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 8 พิษวิทยาและภูมิแพ้อาหาร...

20 พ.ค. 2564, 10:19 | 8

71101 หน่วยที่ 7 ระบบการทำงานภายในร่างกายของมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 7 ระบบการทำงานภายในร่างกายของมนุษย์...

20 พ.ค. 2564, 10:15 | 9

71101 หน่วยที่ 6 เซลล์ หน่วยของชีวิต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 6 เซลล์ หน่วยของชีวิต...

20 พ.ค. 2564, 10:10 | 18

71101 หน่วยที่ 5 เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 5 เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล...

20 พ.ค. 2564, 10:08 | 12

71101 หน่วยที่ 4 เคมีของสารชีวโมเลกุล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 4 เคมีของสารชีวโมเลกุล...

20 พ.ค. 2564, 10:04 | 4

71101 หน่วยที่ 3 สารประกอบคาร์บอน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 3 สารประกอบคาร์บอน...

20 พ.ค. 2564, 10:00 | 8

71101 หน่วยที่ 2 สสารและปฏิกิริยาเคมี

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 2 สสารและปฏิกิริยาเคมี...

20 พ.ค. 2564, 09:55 | 4

71101 หน่วยที่ 1 เคมีของธาตุและสารประกอบ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 หน่วยที่ 1 เคมีของธาตุและสารประกอบ...

20 พ.ค. 2564, 09:26 | 14

71101 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

71101 ปฐมนิเทศชุดวิชา

20 พ.ค. 2564, 09:21 | 4